Eksmisja z lokalu mieszkalnego

Tematyka eksmisji z lokalu mieszkalnego wywołuje wiele kontrowersji. Warto zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można eksmitować na bruk. Jak dokładnie przebiega postępowanie egzekucyjne, które zmierza do wydania właścicielowi nieruchomości?

To, w jaki sposób przebiega postępowanie egzekucyjne, które zmierza do wydania wierzycielowi nieruchomości zależy głównie od treści samego wyroku eksmisyjnego. W tym orzeczeniu sąd może nakazać pozwanemu zarówno opuszczenie określonego lokalu mieszkalnego, ale również może mu przyznać lokal socjalny. W drugim przypadku dzieje się tak zgodnie z art. 14 § 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego: „W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu”.

Czytaj dalej Eksmisja z lokalu mieszkalnego

Skarga na komornika – wszystko, co chciałbyś wiedzieć

Z uwagi na ochronę interesów stron, które biorą udział w postępowaniu egzekucyjnym, czyli dłużnika i wierzyciela, niezwykle ważną rolę odgrywa skarga na czynności komornika. Taką można złożyć zarówno na czynności podjęte przez komornika, jak również na ich zaniechanie.

Skarga na nieprawidłowe czynności komornika uregulowana została w Kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 767 § 1: „Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad”. Z punktu widzenia zainteresowanych stron warto podkreślić, że skarga może być składana wielokrotnie, zaś jej wniesienie jest równoznaczne z kontrolą postępowania komornika, jak również kontrolą akt prowadzonych przez niego.

Czytaj dalej Skarga na komornika – wszystko, co chciałbyś wiedzieć

Rozwód bez orzekania o winie – kiedy możliwy?

Wielu małżonków, którzy chcą uniknąć długotrwałej procedury, decyduje się na rozwód bez orzekania winy. Trzeba jednak pamiętać, że nie w każdym przypadku takie rozwiązanie jest korzystne. Kiedy rozwód bez orzekania o winie małżonków jest opłacalny i możliwy?

Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może zażądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”. Z drugiej strony sąd ma obowiązek przeprowadzić postępowanie dowodowe i orzec, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednocześnie jednak, w myśl art. 57 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”.

Czytaj dalej Rozwód bez orzekania o winie – kiedy możliwy?

Praca w godzinach nadliczbowych i porze nocnej nie dla każdego

Nie zawsze pracodawca będzie mógł od swojego pracownika wymagać, aby ten pozostał w pracy w godzinach nadliczbowych lub też pracował w porze nocnej. O jakich pracownikach mowa?

Praca, która wykonywana jest w godzinach nadliczbowych wymaga od pracownika zwiększonego wysiłku. Warto jednak pamiętać, że polecenie jej wykonywania nie jest dla zatrudnionego wiążące i zawsze może on odmówić. Z drugiej strony, zgodnie z art. 151 § 1 Kodeksu pracy: „Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie: 1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii; 2) szczególnych potrzeb pracodawcy”. Inaczej mówiąc, praca w godzinach nadliczbowych nie jest możliwa w każdym przypadku, zaś niektóre grupy zatrudnionych nie mogą jej wykonywać w żadnej sytuacji.

Czytaj dalej Praca w godzinach nadliczbowych i porze nocnej nie dla każdego

Komornik zajął wynagrodzenie i rachunek bankowy – co dalej?

Wielu dłużników spotyka się z sytuacją, w której to komornik zajmuje im część wynagrodzenia za pracę i rachunek bankowy, na który to pracodawca przekazuje pozostałą część pensji. Co w takiej sytuacji? W jaki sposób dłużnik może walczyć o swoje prawa?

Większość dłużników, która spotkała się z taką sytuacją albo nie bardzo wie, co może zrobić, albo automatycznie zastanawia się nad wniesieniem skargi na czynności komornika. W drugim przypadku, co trzeba podkreślić, nie można liczyć na to, że sąd przychyli się do stanowiska prezentowanego przez dłużnika. Komornik działa zawsze na wniosek wierzyciela i jeżeli ten wnioskował o zajęcie rachunku bankowego osoby zadłużonej, przeciwko której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, to skarga zostanie odrzucona. I właśnie dlatego warto zapoznać się z innym, znacznie lepszym i prostszym rozwiązaniem.

Czytaj dalej Komornik zajął wynagrodzenie i rachunek bankowy – co dalej?

Odszkodowanie za przerwę w dostępie do sieci – na co można liczyć?

Współcześnie dostęp do sieci komórkowej czy internetowej jest praktycznie powszechny. Wiele osób wykorzystuje te narzędzia do codziennej pracy. Czy i kiedy można liczyć na odszkodowanie za przerwę w dostępie do sieci?

Brak dostępu do sieci to nie tylko niedogodność, ale również generator strat w przypadku firm. Trzeba zauważyć, że coraz więcej nowoczesnych przedsiębiorstw korzysta na przykład – do szybkiego porozumienia się ze swoimi pracownikami – właśnie internetu. Tak jest choćby w przypadku części korporacji, które z taksówkarzami porozumiewają się za pomocą specjalnych aplikacji na urządzenia mobilne. W związku z powyższym, wiele firm szuka rzetelnych informacji w zakresie możliwości uzyskania odszkodowania za czas braku dostępu do sieci. Warto wskazać, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, jest to możliwe, niemniej nie w każdej sytuacji.

Czytaj dalej Odszkodowanie za przerwę w dostępie do sieci – na co można liczyć?

Wydziedziczenie a prawo do zachowku

Zachowek ma na celu ochronę osób najbliżej spokrewnionych ze zmarłym w sytuacji, gdy zostali oni pominięci w testamencie. Inaczej mówiąc, zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby wydziedziczone mogą starać się właśnie o zachowek. O czym trzeba pamiętać?

Prawo do zachowku nie przysługuje wszystkim. Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego: „Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek)”. W pierwszej kolejności z roszczeniem o zachowek wystąpić mogą dzieci oraz małżonek.

Czytaj dalej Wydziedziczenie a prawo do zachowku

Kiedy alimenty z Funduszu Alimentacyjnego?

Fundusz Alimentacyjny działa od 1 października 2008 roku i wypłaca świadczenia w tak zwanych okresach świadczeniowych. Te trwają od 1 października do 30 września roku kolejnego. Kiedy można starać się o świadczenia alimentacyjne wypłacane właśnie z Funduszu?

Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”. Między innymi przy orzekaniu rozwodów sąd może zadecydować, że jedno z rodziców jest zobowiązane do łożenia na rzecz swojego dziecka określonej miesięcznie kwoty. Najczęściej obowiązek ten dotyczy rodzica, który nie zajmuje się potomkiem osobiście. Jeżeli jednak – mimo orzeczenia sądu – rodzic zobowiązany do płacenia uchyla się od swojego obowiązku, to druga strona może skorzystać ze świadczeń wypłacanych z Funduszu Alimentacyjnego.

Czytaj dalej Kiedy alimenty z Funduszu Alimentacyjnego?

Wezwanie na świadka? Co musisz wiedzieć?

Dla części osób otrzymanie pisma z sądu wzywającego do stawiennictwa w charakterze świadka może być zaskoczeniem. Jakie są konsekwencje zignorowania wezwania?

Zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu postępowania karnego: „Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania”. W otrzymanym wezwaniu sąd nie tylko wskazuje datę i godzinę posiedzenia, ale również salę rozpraw. Dodatkowo, w każdym przypadku wezwania są wysyłane z wyprzedzeniem tak, aby świadek mógł powiadomić sąd o niemożności swojego przybycia lub też po prostu zorganizować sobie czas. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że nie zawsze – aby być przesłuchanym – trzeba stawić się w sądzie.

Czytaj dalej Wezwanie na świadka? Co musisz wiedzieć?