Kiedy alimenty z Funduszu Alimentacyjnego?

Fundusz Alimentacyjny działa od 1 października 2008 roku i wypłaca świadczenia w tak zwanych okresach świadczeniowych. Te trwają od 1 października do 30 września roku kolejnego. Kiedy można starać się o świadczenia alimentacyjne wypłacane właśnie z Funduszu?

Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”. Między innymi przy orzekaniu rozwodów sąd może zadecydować, że jedno z rodziców jest zobowiązane do łożenia na rzecz swojego dziecka określonej miesięcznie kwoty. Najczęściej obowiązek ten dotyczy rodzica, który nie zajmuje się potomkiem osobiście. Jeżeli jednak – mimo orzeczenia sądu – rodzic zobowiązany do płacenia uchyla się od swojego obowiązku, to druga strona może skorzystać ze świadczeń wypłacanych z Funduszu Alimentacyjnego.

Jakie trzeba spełniać wymagania?

Z Funduszu Alimentacyjnego nie będą mogli skorzystać wszyscy. Trzeba podkreślić, że świadczenia przysługują tylko osobom uprawnionym do alimentów od rodziców i to na podstawie orzeczenia wydanego przez sąd. Dodatkowo, aby móc korzystać ze świadczeń wypłacanych przez Fundusz, konieczne jest otrzymanie od komornika zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji. Co więcej, trzeba pamiętać, że alimenty z Funduszu przysługują osobie uprawnionej tylko do ukończenia przez nią 18-go roku życia lub też do ukończenia 25-go roku życia, gdy kontynuuje ona naukę w szkole wyższej. Dziecko niepełnosprawne świadczenia z Funduszu otrzyma bezterminowo.

pieniadze
Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego? Sprawdź, czy możesz się o nie ubiegać! Zdjęcie pochodzi ze strony: www.pixabay.com

Sprawa u komornika

Aby starać się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, konieczne jest – i to w pierwszej kolejności –założenie sprawy u komornika. Musi on stwierdzić, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można dochodzić należnych uprawnionej osobie alimentów. Taka sytuacja ma miejsce, gdy dłużnik nie pracuje, nie posiada wartościowych ruchomości i nieruchomości, nie ma rachunków bankowych czy wierzytelności – właśnie wtedy mowa o egzekucji bezskutecznej – dłużnik nie ma majątku, z którego można skutecznie wyegzekwować świadczenie. Wówczas, na wniosek zainteresowanej osoby, komornik wystawia tak zwane zaświadczenie o bezskutecznej egzekucji. To jeden z dokumentów, który trzeba złożyć w Funduszu Alimentacyjnym.

Co do wniosku?

Osoby zainteresowane świadczeniami z Funduszu Alimentacyjnego, poza zaświadczeniem o bezskutecznej egzekucji, muszą do wniosku dołączyć również i inne dokumenty. Mowa tu przede wszystkim o dokumencie z urzędu skarbowego stwierdzającym dochody uzyskane w roku kalendarzowym, który poprzedza złożenie wniosku, kserokopię dokumentu tożsamości (oryginał do wglądu), zaświadczeniu o kontynuowaniu nauki, jak również odpisie prawomocnego orzeczenia sądowego o alimentach i skróconym akcie urodzenia dziecka lub też innym dokumencie, który stwierdza jego wiek. O przyznaniu lub odrzuceniu wniosku osoba zainteresowana zostanie powiadomiona decyzją.