Komornik zajął wynagrodzenie i rachunek bankowy – co dalej?

Wielu dłużników spotyka się z sytuacją, w której to komornik zajmuje im część wynagrodzenia za pracę i rachunek bankowy, na który to pracodawca przekazuje pozostałą część pensji. Co w takiej sytuacji? W jaki sposób dłużnik może walczyć o swoje prawa?

Większość dłużników, która spotkała się z taką sytuacją albo nie bardzo wie, co może zrobić, albo automatycznie zastanawia się nad wniesieniem skargi na czynności komornika. W drugim przypadku, co trzeba podkreślić, nie można liczyć na to, że sąd przychyli się do stanowiska prezentowanego przez dłużnika. Komornik działa zawsze na wniosek wierzyciela i jeżeli ten wnioskował o zajęcie rachunku bankowego osoby zadłużonej, przeciwko której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, to skarga zostanie odrzucona. I właśnie dlatego warto zapoznać się z innym, znacznie lepszym i prostszym rozwiązaniem.

Co w przepisach?

Wynagrodzenie pracownika, który świadczy pracę w oparciu o umowę o pracę podlega ochronie. Zgodnie z art. 87¹ § 1 ust. 1 Kodeksu pracy: „Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne”. Zgodnie z przytoczonym przepisem, dłużnik nie może pozostać bez środków do życia. Problem rodzi się właśnie wówczas, gdy pracodawca przekazuje wolną od zajęcia część wynagrodzenia na wskazany – i jednocześnie zajęty przez komornika – rachunek bankowy.

O czym zapomina dłużnik?

Na rachunek bankowy prowadzony na rzecz dłużnika niekoniecznie musi wpływać tylko i wyłącznie wynagrodzenie. Z tego też względu wierzyciele bardzo często we wniosku egzekucyjnym wnioskują o zajęcie rachunków bankowych, które należą do dłużnika. I właśnie o tym bardzo często zapominają dłużnicy. Jeżeli bowiem otrzymują oni pieniądze od rodziny, znajomych czy tytułem zwrotu przyjacielskiej pożyczki na rachunek bankowy, to kwoty te powinny zostać – zgodnie z wnioskiem wierzyciela – zajęte i w oparciu o przepisy prawa bankowego przekazane na rachunek wskazany przez komornika w zajęciu. Nieco inaczej jest jednak wtedy, gdy mowa o poborach, które wpływają na rachunek bankowy.

znak zapytania
Sprawdź, co możesz zrobić, jeżeli komornik zajął twoje wynagrodzenie i rachunek bankowy. Zdjęcie pochodzi ze strony: www.pixabay.com

Z wnioskiem do komornika

Dłużnicy, którzy znaleźli się w sytuacji, jak wyżej opisana, mogą złożyć wniosek do kancelarii komorniczej, w której jest prowadzona ich sprawa o zwolnienie rachunku bankowego, ale tylko i wyłącznie co do tych kwot, które przekazywane są przez pracodawcę tytułem uzyskiwanego wynagrodzenia za pracę. W takim przypadku komornik, po ewentualnym uzgodnieniu sprawy z wierzycielem, powinien wystosować do banku stosowne pismo i zwolnić spod egzekucji pobory otrzymywane przez dłużnika. Warto przy tym pamiętać, że w takim przypadku – w dalszym ciągu – pozostają zajęte środki, które przekazywane są na rachunek bankowy z innych źródeł niż od pracodawcy.