Skarga na komornika – wszystko, co chciałbyś wiedzieć

Z uwagi na ochronę interesów stron, które biorą udział w postępowaniu egzekucyjnym, czyli dłużnika i wierzyciela, niezwykle ważną rolę odgrywa skarga na czynności komornika. Taką można złożyć zarówno na czynności podjęte przez komornika, jak również na ich zaniechanie.

Skarga na nieprawidłowe czynności komornika uregulowana została w Kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 767 § 1: „Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad”. Z punktu widzenia zainteresowanych stron warto podkreślić, że skarga może być składana wielokrotnie, zaś jej wniesienie jest równoznaczne z kontrolą postępowania komornika, jak również kontrolą akt prowadzonych przez niego.

Elementy skargi

Każda skarga na czynności komornika kierowana do sądu powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego. Inaczej mówiąc, niezbędne jest wskazanie stron postępowania, jak i ich adresów. Skarżący powinien również wskazać sygnaturę akt komorniczych i określić zaskarżoną czynność lub czynność, której komornik zaniechał wraz z wnioskiem o zmianę, uchylenie lub też dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Pismo powinno zostać opatrzone odręcznym podpisem osoby je wnoszącej.

to-write-224591_640
Kiedy skarży czynności komornika? Podpowiadamy! Zdjęcie pochodzi ze strony: www.pixabay.com

Termin wniesienia skargi

Osoba, która chce wnieść skargę do sądu musi pamiętać, że ma na to termin tygodniowy „od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych przypadkach od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia, w którym czynność powinna być dokonana” (art. 767 § 4).

Ilość egzemplarzy i opłata

Do skargi koniecznie trzeba dołączyć odpowiednią liczbę odpisów, czyli po jednym dla uczestników postępowania egzekucyjnego i komornika. Warto też pamiętać, że wniesienie skargi do sądu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 100 zł. Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z kosztów. Dodatkowo, przy wnoszeniu skargi, skarżący może też zawnioskować o zawieszenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego w całości lub też w części.

Masz problem z napisaniem skargi? Zapraszamy do kancelarii.