Komu i kiedy przysługują alimenty z Funduszu Alimentacyjnego?

Gdy nie ma możliwości wyegzekwowania alimentów na dziecko od osoby zobowiązanej orzeczeniem sądowych do ich płacenia, rodzic dziecka może wystąpić o wypłacenie ich z Funduszu Alimentacyjnego. Jakie przesłanki należy spełnić, aby pobierać świadczenie właśnie z Funduszu?

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie przysługują każdemu. Ich wypłacenie przed Fundusz osobom uprawnionym zostało uregulowane ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Przede wszystkim, aby móc ubiegać się o takie świadczenie, konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji zasądzonych alimentów z kancelarii komorniczej. Ponadto, rodzic, który opiekuje się osobą, dla której zostały przyznane alimenty, musi wykazać, że nie przekracza ustalonego kryterium dochodu. Dopiero te dwie przesłanki spełnione łącznie są podstawą do wydania pozytywnej decyzji przez pracowników Funduszu.

Kto jest uprawniony do świadczeń z Funduszu?

Grupa osób uprawnionych do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego jest ściśle określona. Mowa tu o dzieciach, na rzecz których zostały zasądzone alimenty, ale tylko wówczas, gdy prowadzona przez komornika egzekucja jest bezskuteczna (nie jest możliwe wyegzekwowanie należności – na przykład dłużnik nie posiada majątku). Świadczenia z Funduszu, zgodnie z przywołaną ustawą, przysługują:

  • dzieciom do ukończenia 18 lat,
  • dzieciom do ukończenia 25 lat po warunkiem, że uczą się one w szkole lub szkole wyższej,
  • bez względu na wiek wówczas, gdy dzieci posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Bezskuteczna, czyli jaka?

Aby starać się o świadczenia z Funduszu, jak podkreślono powyżej, konieczne jest posiadanie zaświadczenia od komornika, że egzekucja należności jest bezskuteczna. Egzekucja jest bezskuteczna zawsze wtedy, gdy w okresie ostatnich dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z Funduszu nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu alimentów bieżących i zaległych. Bezskuteczność egzekucji – na wniosek wierzyciela, jego pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego – musi potwierdzić komornik odpowiednim zaświadczeniem.

Komu i kiedy przysługują świadczenia alimentacyjne z Funduszu Alimentacyjnego? Podpowiadamy! Zdjęcie pochodzi ze strony: www.pixabay.com
Komu i kiedy przysługują świadczenia alimentacyjne z Funduszu Alimentacyjnego? Podpowiadamy! Zdjęcie pochodzi ze strony: www.pixabay.com

Rodzic poza granicami kraju

Poza sytuacją, w której prowadzona egzekucja jest bezskuteczna, rodzic może starać się o alimenty z Funduszu wówczas, gdy strona zobowiązana do płacenia przebywa poza granicami kraju. Inaczej mówiąc, za bezskuteczną egzekucję – w takim przypadku – uznaje się:

  • brak podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  • brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Kryterium dochodowe

Istotną kwestią jest kryterium dochodowe. Aktualnie prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje osobom uprawnionym tylko wówczas, gdy przeciętny miesięczny dochód netto w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Z punktu widzenia zainteresowanych istotne jest, że świadczenia przysługują tylko w wysokości bieżących alimentów i jednocześnie nie więcej niż 500 zł na jedno dziecko.

Chcesz wiedzieć więcej? Dowiedz się również, kiedy alimenty przysługują byłemu małżonkowi.