Naprzemienna opieka nad dziećmi

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi oraz decyduje, w jaki sposób byli małżonkowie mają partycypować w kosztach ich utrzymania i wychowania. Czym jest naprzemienna opieka nad dziećmi?

Zgodnie z art. 58 § 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając tym samym władzę rodzicielską drugiego z rodziców. Inną możliwością jest pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili stosowne porozumienie. Rozstrzygnięcie w tej kwestii musi być zgodne z interesem dziecka. Inaczej mówiąc, sąd postanawiając musi wziąć pod uwagę nie tylko wiek dziecka, ale również dotychczasowe relacje rodziców z dzieckiem. I choć powierzenie władzy rodzicielskiej na równych prawach rodzicom wydaje się rozwiązaniem najbardziej pożądanym, nie zawsze sąd ma możliwość tak właśnie orzec.

Co sąd bierze pod uwagę?

Rozstrzygając kwestie opieki na dziećmi bardzo często powoływany jest biegły psycholog, którego zadanie polega na wydaniu opinii w sprawie przywiązania się dziecka do rodziców i relacji panujących pomiędzy nimi. Samo rozstrzygnięcie tej kwestii wymaga subtelności. Pozostawienie władzy rodzicielskiej matce i ojcu wymaga, aby byli małżonkowie potrafili się porozumieć i uzgodnić wspólną drogę wykonywania władzy rodzicielskiej. Ewentualne kłótnie rodziców i brak możliwości porozumienia się w sprawie wspólnych dzieci wykluczają taką możliwość.

Naprzemienna opieka na dziećmi jest możliwa. Zdjęcie pochodzi ze strony: www.pixabay.com
Naprzemienna opieka na dziećmi jest możliwa. Zdjęcie pochodzi ze strony: www.pixabay.com

Problem z miejscem zamieszkania

W przypadku naprzemiennej opieki na dzieckiem często pojawia się problem ustalenia jego faktycznego miejsca pobytu. Zgodnie z art. 26 § 1 Kodeksu cywilnego: „Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej”. Wynika z tego, że sąd powierzając władzę obojgu rodzicom, powinien i tak ustalić miejsce pobytu dziecka przy jednym z rodziców.

Zmienne miejsce zamieszkania dziecka

O naprzemiennej opiece ze zmiennym miejscem pobytu dziecka decydują coraz częściej sądy amerykańskie. W naszym kraju wciąż jest to nowość, zaś rodzice, którzy domagają się przed osądem takiego orzeczenia muszą wykazać, że rozwiązanie to będzie korzystne dla dziecka. W takim przypadku również może być konieczne zasięgnięcie opinii specjalisty, czyli psychologa, który wypowie się na temat aktualnego stanu rozwoju dziecka i określi, czy naprzemienna opieka ze zmiennym miejscem zamieszkania dziecka nie będzie mu szkodziła.