Jakie prawa ma osoba zatrzymana?

Osoba zatrzymana przez Policję ma swoje prawa. Przede wszystkim musi zostać poinformowana zarówno o podstawach, jak i przyczynach dokonanego zatrzymania.

Z punktu widzenia osoby zatrzymanej istotnym jest, że przysługują jej pewne prawa. Otóż, podstawowym prawem jest prawo do informacji. Oznacza to, że osoba zatrzymana musi zostać poinformowana o podstawach zatrzymania. Warto przy tym wskazać, że przyczyny nie mogą być jakiekolwiek – ważne jest to, aby były one uzasadnione, czyli istotne i podparte dowodem. Co więcej, policjanci dokonujący zatrzymania są zobowiązani poinformować zatrzymanego o jego prawach. Dowodem na to, że dopełnili oni swoich obowiązków jest sporządzony protokół zatrzymania, który podpisany powinien zostać przez zatrzymanego.

Czytaj dalej Jakie prawa ma osoba zatrzymana?

Kontrola NFZ – świadczeniodawco sprawdź, jak skutecznie możesz się bronić!

Narodowy Fundusz Zdrowia jest płatnikiem za świadczenia, które udzieliły podmioty lecznicze. Jednocześnie ma on możliwość przeprowadzania kontroli w zakresie udzielanych świadczeń, w tym między innymi zwolnień lekarskich. Jakie są uprawnienia NFZ? Jakie są terminy odwołań?

NFZ jest w szczególności upoważniony do weryfikowania jakości udzielonych przez placówki świadczeń zdrowotnych. Warto przy tym zauważyć, że przepisy w tym zakresie są tak skonstruowane, że NFZ ma możliwość wstępu do poszczególnych pomieszczeń, w których to udzielane są świadczenia, ma również dostęp do dokumentów, może też przeprowadzić „inne rodzaje weryfikacji”. Dodatkowo warto podkreślić, że kontrola może zostać przeprowadzona u każdego świadczeniodawcy i to bez zapowiedzi. Oznacza to, że w praktyce wiele zainteresowanych podmiotów chce wiedzieć, jak może bronić swoich praw w skuteczny sposób.

Czytaj dalej Kontrola NFZ – świadczeniodawco sprawdź, jak skutecznie możesz się bronić!

Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

Zasadniczym celem kurateli jest pomoc osobom, które z pewnych względów nie mogą samodzielnie zadbać o siebie. Przyczynami takiego stanu są zawsze albo przeszkody natury prawnej albo faktycznej. Czym charakteryzuje się kuratela? Kiedy niezbędne jest ustanowienie kuratora?

Obowiązujące prawo nie przyznaje zdolności do czynności prawnych osobom niepełnoletnim czy ubezwłasnowolnionym. W takich przypadkach działa właśnie opieka lub kuratela. Z punktu osób zainteresowanych ważnym powinno być, że te dwa pojęcia nie są równoznaczne. Dzieje się tak z uwagi za ogólną zasadę, jaką jest stosowanie przepisów dotyczących opieki do kurateli. Poniżej zamieszczona tabelka wskazuje na główne różnice pomiędzy tymi dwiema instytucjami.

Czytaj dalej Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Wychowanie dziecka wiąże się z ogromnymi kosztami. Jedną z form pomocy państwa skierowaną do rodziców jest tak zwany zasiłek rodzinny, którego celem jest pomoc w partycypowaniu w kosztach utrzymania dziecka. Komu i w jakich okolicznościach zostanie przyznany zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny jest jednym ze świadczeń, które skierowane są do rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej. Celem przyznania zasiłku – jak tłumaczy prawnik z Krakowa – jest pomoc w pokryciu wydatków, które związane są z utrzymaniem dziecka. Inaczej mówiąc, istotną kwestią jest fakt, że ten rodzaj pomocy jest skierowany wyłącznie do rodzin, które posiadają potomka, w tym również dziecko przysposobione (są rodzicami przybranymi).

Czytaj dalej Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Umowa dzierżawy w praktyce

Umowa dzierżawy jest często mylona z umową najmu. Obie łączy to, że dotyczą one używania rzeczy i są umowami wzajemnymi. Do czego sprowadza się i na czym polega umowa dzierżawy?

Dzierżawa jest uregulowana w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 693 § 1 przez tę umowę: „wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz”. Co istotne, czynsz może być płatny zarówno w pieniądzach, jak i świadczeniach innego rodzaju. Warto zauważyć, że strony mogą umówić się, że osoba wydzierżawiająca będzie oddawać dzierżawcy część zebranych pożytków.

Czytaj dalej Umowa dzierżawy w praktyce

Intercyza chroni majątek

Małżonkowie, którym zależy na zachowaniu oddzielnych majątków wypracowanych już po zawarciu małżeństwa, powinni zdecydować się na intercyzę. Może ona skutecznie chronić majątek małżonka przed długami drugiego.

Intercyza nie jest niezbędna tym małżonkom, którzy chcą zachować majątek wypracowany przed wstąpieniem w związek małżeński. Dzieje się tak dlatego, że taki zawsze wchodzi do ich majątku odrębnego. Inaczej mówiąc, o intercyzie mówi się wyłącznie w kontekście rozdzielenia majątku wypracowanego w trakcie trwania małżeństwa. Najczęściej na takie rozwiązanie decydują się przyszli małżonkowie, z których jedno prowadzi działalność gospodarczą. To najprostsza możliwość, aby zabezpieczyć drugiego małżonka choćby przed działaniami komornika skarbowego, który egzekwuje długi upadłej firmy. Więcej o odpowiedzialności małżonka przeczytać można w artykule: „Odpowiedzialność małżonka za długi”.

Czytaj dalej Intercyza chroni majątek