Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Wychowanie dziecka wiąże się z ogromnymi kosztami. Jedną z form pomocy państwa skierowaną do rodziców jest tak zwany zasiłek rodzinny, którego celem jest pomoc w partycypowaniu w kosztach utrzymania dziecka. Komu i w jakich okolicznościach zostanie przyznany zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny jest jednym ze świadczeń, które skierowane są do rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej. Celem przyznania zasiłku – jak tłumaczy prawnik z Krakowa – jest pomoc w pokryciu wydatków, które związane są z utrzymaniem dziecka. Inaczej mówiąc, istotną kwestią jest fakt, że ten rodzaj pomocy jest skierowany wyłącznie do rodzin, które posiadają potomka, w tym również dziecko przysposobione (są rodzicami przybranymi).

Kto może starać się o zasiłek rodzinny?

Przepisy dokładnie określają grono osób, które mogą starać się o przyznanie zasiłku rodzinnego. Poza rodzicami lub rodzicem (gdy dziecko wychowywane jest przez samotnego rodzica), o zasiłek rodzinny może również wystąpić opiekun prawny lub fizyczny dziecka. O dodatkowe świadczenie może starać się również osoba ucząca się, która jest pełnoletnia, ale nie pozostaje – choć powinna – na utrzymaniu rodziców. Z punktu zainteresowanych, którzy chcieliby starać się o zasiłek rodzinny ważny jest, że nie przysługuje on każdemu dziecku. Otóż, zgodnie z obowiązującym prawem mowa tu o dzieciach do 18 roku życia lub 24 roku życia, gdy kontynuuje ono naukę w szkole wyższej.

Ile i kiedy można otrzymać zasiłek rodzinny? Odpowiadamy na pytanie w artykule. Zdjęcie: pixabay.com
Ile i kiedy można otrzymać zasiłek rodzinny? Odpowiadamy na pytanie w artykule. Zdjęcie: pixabay.com

Sytuacja materialna jest ważna

Trzeba pamiętać, że możliwość uzyskania zasiłku rodzinnego wiąże się również ściśle z dochodem danej rodziny. Otóż, z założenia zasiłek rodzinny ma być wsparciem dla osób najbardziej potrzebujących pomocy i z tego też względu przy ustalaniu prawa do tego świadczenia pod uwagę bierze się wysokość dochodów. W 2014 roku mowa o kwocie 539 zł (od 1 listopada 2014 roku będzie to 574 zł) przypadającej na jednego członka rodziny. Nieco wyższy próg przewidziano wówczas, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ile można otrzymać?

Wysokość zasiłku rodzinnego często nie jest wystarczająco wysoka z punktu widzenia osób, które starają się o takie świadczenie. Zgodnie z przepisami, na jedno dziecko do ukończenia 5 roku życia otrzymać można 77 zł, gdy mowa o dziecku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 106 zł, zaś na dziecko powyżej 18 roku życia do 24 roku życia 115 zł.
Osoby, które chcą starać się o wypłatę świadczenia muszą pamiętać o skompletowaniu odpowiedniego zestawu dokumentów. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć we właściwym urzędzie gminy lub miasta.