Jakie prawa ma osoba zatrzymana?

Osoba zatrzymana przez Policję ma swoje prawa. Przede wszystkim musi zostać poinformowana zarówno o podstawach, jak i przyczynach dokonanego zatrzymania.

Z punktu widzenia osoby zatrzymanej istotnym jest, że przysługują jej pewne prawa. Otóż, podstawowym prawem jest prawo do informacji. Oznacza to, że osoba zatrzymana musi zostać poinformowana o podstawach zatrzymania. Warto przy tym wskazać, że przyczyny nie mogą być jakiekolwiek – ważne jest to, aby były one uzasadnione, czyli istotne i podparte dowodem. Co więcej, policjanci dokonujący zatrzymania są zobowiązani poinformować zatrzymanego o jego prawach. Dowodem na to, że dopełnili oni swoich obowiązków jest sporządzony protokół zatrzymania, który podpisany powinien zostać przez zatrzymanego.

Co z czasem zatrzymania?

Z punktu widzenia zatrzymanego ważny jest też czas zatrzymania. Zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie postępowania karnego zatrzymanego należy zwolnić wówczas, gdy ustanie przyczyna zwolnienia lub jeżeli w ciągu 48 godzin nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu. W drugim przypadku konieczne jest zawnioskowanie o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Inną sytuacją, w której policja jest zobowiązana zwolnić zatrzymanego jest polecenie wydane przez sąd lub prokuraturę. Zwolnienie nastąpić musi również wówczas, gdy w ciągu 24 godzin od przekazania zatrzymanego do dyspozycji sądu nie doręczono mu postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania.

Jakie prawa ma zatrzymany? Odpowiedź w artykule. Zdjęcie: pixabay.com
Jakie prawa ma zatrzymany? Odpowiedź w artykule. Zdjęcie: pixabay.com

Jakie prawa ma osoba zatrzymana?

Jak wspomniano wyżej, każda osoba zatrzymana ma określone prawa. Poza prawem do informacji mowa tu również o:

  • prawie do wysłuchania zatrzymanego – w chwili dokonywania zatrzymania funkcjonariusz ma obowiązek wysłuchać zatrzymanego, w tym zwłaszcza w zakresie tego, co ma on do powiedzenia w sprawie przyczyn i sposobu dokonania zatrzymania,
  • prawo do kontaktu z pełnomocnikiem – każda osoba zatrzymana ma prawo do tego, aby zażądać rozmowy ze swoim pełnomocnikiem,
  • prawo do zawiadomienia osób najbliższych – osoba zatrzymana ma prawo żądać, aby o zatrzymaniu została poinformowana osoba jej najbliższa. Warto przy tym podkreślić, że nie musi być to osoba spokrewniona,
  • prawo do złożenia zażalenia do sądu i prokuratora – zatrzymany ma prawo do złożenia zażaleń do wyżej wymienionych podmiotów,
  • prawo żądania zwolnienia z aresztu – z upływem terminów, na jakie można dokonać zatrzymania osoba zatrzymana ma prawo zażądać, aby zwolniono ją z aresztu.

O czym warto pamiętać?

Osoba niesłusznie pozbawiona wolności może decydować się dochodzić od państwa odszkodowania zarówno za straty materialne, jak i krzywdę psychiczną. Warto jednak pamiętać, że taka możliwość dotyczy tylko takiej sytuacji, w której zatrzymanie było niesłuszne.