Czym jest spadek – czyli, co można odziedziczyć?

Spadek, najprościej mówiąc, to ogół praw i obowiązków spadkodawcy (zmarłego), które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Jest on zawsze dziedziczony z chwilą otwarcia spadku, która następuje od momentu śmierci spadkodawcy.

Wiele osób zapomina, że spadek to nie tylko prawa, ale również obowiązki, które są z nim związane. Wśród takich wymienić można między innymi konieczność pokrycia kosztów pogrzebu spadkodawcy. Wśród długów spadkowych wymienić należy przy tym koszty postępowania spadkowego czy ewentualne zaspokojenie roszczeń o zachowek. Warto też wiedzieć, że do spadku nie zalicza się wyłącznie rzeczy materialnych, ale również prawa. Niezależnie jednak od tego, czy mowa o prawach czy obowiązkach, aby zaliczyć je do spadku, muszą one spełniać następujące warunki. Mowa tu o tym, aby miały on charakter cywilnoprawny i majątkowy, nie były ściśle związane z osobą zmarłego i jednocześnie nie powinny one należeć do praw, które przechodzą na oznaczone osoby i to niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Prawa, które wchodzą do spadku

W przypadku praw, które mogą wchodzić do spadku wylicza się przede wszystkim prawa rzeczowe. W tym przypadku mowa o własności, użytkowaniu wieczystym czy większości praw rzeczowych ograniczonych (na przykład służebności). Do spadku zaliczać będzie się również prawa wynikające ze stosunków zobowiązaniowych, choć trzeba też wskazać na takie, których podmiotem był spadkodawca – te zawsze będą traktowane jako wyjątki (przykładem może być umowa o dzieło).

Co można odziedziczyć? Odpowiedź w artykule. Zdjęcie: pixabay.com
Co można odziedziczyć? Odpowiedź w artykule. Zdjęcie: pixabay.com

Co z obowiązkami?

Poza prawami, do spadku wchodzą również obowiązki majątkowe. Mowa tu o tak zwanych długach spadkowych. Aby jednak nie zostały one wykluczone, muszą spełniać określone kryteria. Przede wszystkim muszą mieć charakter majątkowy – oznacza to, że nie mogą pozostawać w ścisłym związku z osobą spadkodawcy i nie mogą przechodzić na określone osoby. Wśród najczęściej powtarzających się obowiązków wskazać należy na wyżej już wymienione koszty pogrzebu spadkodawcy, koszty wykonania zapisów i poleceń czy zaspokojenie roszczeń o zachowek.