Kiedy budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia?

Tylko w niektórych sytuacjach rozpoczęcie budowy wymaga uzyskania pozwolenia. Kiedy zgłosić właściwemu organowi budowę obiektu? Kiedy nie jest wymagane zgłoszenie i uzyskanie pozwolenia?

Podstawową kwestią jest rozróżnienie zgłoszenia od uzyskania pozwolenia na budowę. Zgłoszenie właściwemu organowi budowy obiektu jest konieczne, choć nie zawsze. Zgłosić należy między fakt budowy takich obiektów:

  • obiektów gospodarczych, które związane są z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,

  • parterowych budynków gospodarczych, wiat, altan i ogrodów zimowych o powierzchni zabudowy do 25 m2,

  • przydomowych i indywidualnych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę,

  • miejsc postojowych dla samochodów osobowych (do 10 stanowisk włącznie).

W niektórych przypadkach nie jest wymagane przy tym ani uzyskanie pozwolenia na budowę, ani też zgłoszenie. Dotyczy to między innymi budowy:

  • altan czy obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25m2,

  • ogrodzeń,

  • tymczasowych obiektów budowlanych, które nie pełnią funkcji użytkowych.

Zgłaszać czy nie zgłaszać? Zapraszamy do lektury. Zdjęcie pochodzi ze strony: pixabay.com
Zgłaszać czy nie zgłaszać? Zapraszamy do lektury. Zdjęcie pochodzi ze strony: pixabay.com

Zgłoszenie – co warto o nim wiedzieć?

Nie każda osoba wie, w jaki sposób należy skonstruować zgłoszenie o robotach budowlanych i terminie ich rozpoczęcia. Podstawową kwestią, o jakiej należy pamiętać, to konieczność dołączenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Pod pismo warto też podłączyć odpowiednie szkice przyszłej budowy.

Kwestie formalne dotyczą również powiadomienie odpowiednich instytucji przed zamierzonym rozpoczęciem robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych zainteresowana osoba może przystąpić wówczas, gdy w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu. Ograniczeniem czasowym są też 2 lata po upływie terminu, który został wskazany w zgłoszeniu.

W przypadku niezupełnego wniosku, organ powinien wezwać zainteresowanego do uzupełnienia braków, wyznaczając przy tym termin, w jakim dokumenty należy doręczyć. Jeżeli zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonania robót, które naruszają ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, właściwy organ powinien wnieść sprzeciw.

Gdzie zgłosić budowę?

W niektórych sytuacjach konieczne jest zgłoszenie prac budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zależności od obszaru, na jakim prowadzone będą prace budowlane, konieczne jest zgłoszenie budowy obiektu staroście, wojewodzie czy Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.