Sprostowanie oczywistej omyłki w orzeczeniu, czyli czego?

W sentencji wyroku lub w jego uzasadnieniu mogą znaleźć się błędy pisarskie lub rachunkowe. W niektórych sytuacjach mogą mieć one istotne znaczenie czy to dla powoda, czy też pozwanego. W jaki sposób dochodzić ich sprostowania?

Podstawowe pytanie dotyczy tego, jakie informacje można sprostować. Ustawodawca uregulował tę kwestię w Kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 350 sąd może „z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki”. Warto przy tym zauważyć, że sprowadzenie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym. Wówczas wzmiankę umieszcza się na oryginale wyroku, na żądanie stron może być ona udzielona również na wypisach. Dalsze odpisy czy wypisy powinny być zredagowane w brzmieniu, które uwzględniać będzie postanowienie o sprostowaniu. Najczęściej zaś sprostowanie dotyczy niedokładności, błędów pisarskich lub rachunkowych. Mowa również o takich sytuacjach, w których użyte zostały nieprawidłowe wyrazy lub widoczny jest brak określonych słów. W praktyce sprostowanie oczywistych omyłek dotyczy najczęściej różnego rodzaju literówek.

 Co z terminem?

Zgodnie ze wskazanym art. 350 Kodeksu postępowania cywilnego sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej powinno nastąpić z urzędu, czyli wówczas, gdy sąd stwierdzi konieczność dokonania poprawek. Jednocześnie najczęściej to strony składają stosowny wniosek, zaś samo sprostowanie wyroku nie jest ograniczone żadnym terminem.

Kiedy można sprostować wyrok? Zdjęcie: pixabay.com
Kiedy można sprostować wyrok? Zdjęcie: pixabay.com

Bez zmian rozstrzygnięcia

Z punktu widzenia osób zainteresowanych ważne powinno być to, że sprostowanie nie może doprowadzić do zmiany rozstrzygnięcia. Dzieje się tak dlatego, że sprostowanie wyroku może polegać wyłącznie na sprostowaniu niedokładności, czyli poprawieniu błędów pisarskich czy też rachunkowych. Z uwagi zatem na niedopuszczalność sprostowania wyroku, stronom pozostaje wyłącznie apelacja. Trzeba też pamiętać, że jeżeli sprawa toczy się przed sądem drugiej instancji, to sąd ten może z urzędu sprostować wyrok pierwszej instancji.

Wniosek o sprostowanie

Wniosek o sprostowanie wyroku należy złożyć zawsze do sądu, który wydał orzeczenie. Ponieważ jest to pismo formalne, to powinno ono zawierać oznaczenie sądu i powoda oraz sygnaturę akt sprawy zakończonej postanowieniem, w którego sentencji lub uzasadnieniu pojawiła się omyłka. Osoba zainteresowana powinna przy tym wskazać, że jest to wniosek o sprostowanie i wskazać błędny zwrot. Niezbędny jest też podpis wnioskodawcy oraz odpisy postanowienia z uzasadnieniem.