Postępowanie upominawcze

Odformalizowane i uproszczone – takie jest właśnie postępowanie upominawcze. Wierzyciel może uzyskać nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi, ale trzeba przy tym pamiętać, że takie postępowanie nie zawsze dotyczy wyłącznie drobnych spraw.

Gdy mowa o postępowaniu upominawczym, to należy wskazać na art. 498 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nim takie postępowanie może toczyć się jedynie w sprawach, w których „powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi”. Inaczej mówiąc, pewnym jest, że postępowanie upominawcze znajdzie zastosowanie w każdej sprawie, która dotyczy roszczenia pieniężnego. Jednocześnie warto od razu sprostować pewien mit, który dotyczy takiego postępowania. Mowa tu o przekonaniu niektórych wierzycieli, że postępowanie upominawcze ma zastosowanie wyłącznie do drobnych spraw i tym samym drobnych kwot – nie jest to prawdą.

Kiedy sąd wydaje nakaz?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sąd może wydać nakaz zapłaty tylko wówczas, gdy roszczenie, spełnienia którego domaga się wierzyciel nie jest bezzasadne. Warto zauważyć, że sąd musi mieć pewność, że przytoczone okoliczności nie budzą wątpliwości, zaś zaspokojenie roszczenia nie jest zależne od świadczenia wzajemnego. Co więcej, istotne jest miejsce pobytu pozwanego – doręczenie nakazu musi nastąpić w kraju. Jeżeli powyższe przesłanki są spełnione, to sprawa może zostać zakwalifikowana do rozpoznania właśnie w takim postępowaniu. Sąd wydaje wówczas z urzędu nakaz zapłaty, zaś pozwany zostaje zobowiązany do tego, aby w ciągu dwóch tygodni od doręczenie nakazu zaspokoił roszczenie powoda w całości lub też – w tym terminie – wniósł do sądu sprzeciw.

hammer-471884_640
Zdjęcie: pixabay.com

Sprzeciw dłużnika

Pozwany, jak wskazano powyżej, może wnieść sprzeciw. W takim przypadku, jeżeli pozwany prawidłowo wniósł sprzeciw, nakaz traci moc. Wówczas sprawa jest rozpatrywana we właściwym postępowaniu, np. zwykłym procesie. Nieco inaczej jest w przypadku, gdy dłużnik nie wnosi sprzeciwu. W takiej sytuacji nakaz zapłaty staje się prawomocny, zaś wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń nawet na drodze postępowanie egzekucyjnego.