Gwarancja po naprawie towaru

Osoby, które nabyły towar i musiały skorzystać z gwarancji, mogą zastanawiać się, czy po naprawie przedmiotu termin gwarancji biegnie na nowo. Jak jest w rzeczywistości?

Nabywając np. sprzęt RTV lub AGD klient najczęściej otrzymuje dokument gwarancyjny. Ten jest podstawą do skorzystania z gwarancji. Jeżeli zatem w trakcie użytkowania towaru jej właściciel zauważy wadę, może zwrócić się do gwaranta z żądaniem jej usunięcia lub dostarczenia rzeczy wolnej od wady. Takie żądanie jest jednak słuszne tylko wówczas, gdy usterka ujawniła się w ciągu terminu wskazanego w gwarancji. Gdy taki nie został określony w dokumencie, przyjąć należy, że wynosi od rok od dnia nabycia towaru.

Kiedy dochodzi do przedłużenia okresu gwarancji?

W Kodeksie cywilnym ustawodawca przewidział sytuacje, w których termin gwarancji musi zostać przedłużony lub zacząć biec na nowo. Wśród tych wskazać należy na sytuację, w której gwarant dostarczył klientowi nową, wolną od wad rzecz (wymiana towaru). Inną sytuacją będzie istotna naprawa np. komponentu przedmiotu objętego gwarancją. W takim przypadku gwarancja również będzie biec na nowo i to od chwili dostarczenia sprawnego towaru właścicielowi.

Sprawdź, co wiesz o reklamacji! Zdjęcie pochodzi ze strony: pixabay.com
Sprawdź, co wiesz o reklamacji! Zdjęcie pochodzi ze strony: pixabay.com

Nowy bieg terminu gwarancji

Powyżej wskazano sytuacje, w których gwarancja będzie biec na nowo. Należy jednak wskazać i takie, w których termin gwarancji ulegnie przedłużeniu tylko o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwaranci nie mógł z niej korzystać. Dotyczy to wszystkich pozostałych wypadków, które nie zostały wymienione w powyższym akapicie.

Stanowisko Sądu Najwyższego

Z punktu widzenia konsumentów, czyli każdego z nas, terminy gwarancji są istotne. O przedłużaniu okresu gwarancji wypowiadał się także Sąd Najwyższy. Miało to miejsce w wyroku z dnia 9 marca 1973 roku (sygn. akt I CR 63/73). W wyroku sąd wyjaśnił, w jaki sposób rozróżniać drobną naprawę towaru od istotnej. Zgodnie z zaprezentowanym przez sąd stanowiskiem, znaczenie ma nakład pracy, jaki jest niezbędny do usunięcia wady.