Powództwo przeciwegzekucyjne – broń się skutecznie

Z powództwa przeciwegzekucyjnego skorzystać może zarówno dłużnik, jak i osoba trzecia. To właśnie takiemu gronu zainteresowanych ustawodawca w Kodeksie postępowania cywilnego daje możliwość obrony przeciwko egzekucji. W jaki sposób skorzystać z powództwa egzekucyjnego?

Z punktu widzenia dłużnika lub osoby trzeciej instytucja powództwa przeciwegzekucyjnego ma zasadnicze znacznie dla zapewnienia im merytorycznej obrony. Mowa tu o sytuacji, gdy egzekucja jest niezgodna z prawem, gdyż z tytułu wykonawczego nie wynika wymagalność obowiązku dłużnika lub też osoby trzeciej. Warto przy tym wskazać, że w Kodeksie postępowania cywilnego przewidziane są dwa rodzaje powództwa przeciwegzekucyjnych. Mowa tu odpowiednio o:

  • powództwach opozycyjnych (do jego wytoczenia jest legitymowany dłużnik),

  • powództwach ekscydencyjnych lub interwencyjnych (do jego wytoczenia jest legitymowana jest osoba trzecia).

Co do zasady zarówno jedne, jak i drugie powództwa stanowią środek prawny, za pomocą którego bronić może się dłużnik lub właśnie osoba trzecia.

Czytaj dalej Powództwo przeciwegzekucyjne – broń się skutecznie

Kupno mieszkania z licytacji komorniczej

W niektórych przypadkach dochodzenie wierzytelności możliwe jest dopiero przez skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika. Takie właśnie mieszkanie, działka czy dom są obiektem publicznej licytacji. Czy zakup mieszkania w ten sposób jest bezpieczny? Na co warto zwrócić uwagę?

Elementem, który bezpośrednio wpływa na fakt, że coraz więcej osób zainteresowanych jest zakupem nieruchomości właśnie z licytacji komorniczej jest ich cena. Niższa od rynkowej kusi wielu. Dodatkowo, aby zorientować się, co aktualnie można nabyć wcale nie trzeba już przemierzać drogi od jednej do drugiej kancelarii. Wszystko za sprawą oficjalnego portalu o licytacjach komorniczych. Czy warto skorzystać z okazji i zapłacić za wymarzone mieszkanie mniej?

Czytaj dalej Kupno mieszkania z licytacji komorniczej

Odpowiedzialność małżonka za długi

W praktyce intercyzy nie są popularne. Oznacza to, że w większości przypadków małżonków obowiązuje wspólność ustawowa. W takiej sytuacji możliwe jest kierowanie egzekucji do majątku wypracowanego przez każdego z małżonków. Kiedy zatem małżonek będzie musiał odpowiadać za długi swojego partnera?

O długach małżonka niekoniecznie można dowiedzieć się właśnie od współmałżonka. Niekiedy fakt ten wychodzi na jaw po przedstawieniu przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego lub zajęcia czy to wynagrodzenia, czy też rachunku bankowego. Współcześnie niezwykle ważny dla stwierdzenia, czy drugi małżonek odpowiada za długi pierwszego, jest fakt, czy wyraził on zgodę przy zaciąganiu zobowiązania. Taka sytuacja ma miejsce, dla przykładu, przy podpisywaniu umowy kredytowej.

Czytaj dalej Odpowiedzialność małżonka za długi

Eksmisja z lokalu mieszkalnego

Tematyka eksmisji z lokalu mieszkalnego wywołuje wiele kontrowersji. Warto zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można eksmitować na bruk. Jak dokładnie przebiega postępowanie egzekucyjne, które zmierza do wydania właścicielowi nieruchomości?

To, w jaki sposób przebiega postępowanie egzekucyjne, które zmierza do wydania wierzycielowi nieruchomości zależy głównie od treści samego wyroku eksmisyjnego. W tym orzeczeniu sąd może nakazać pozwanemu zarówno opuszczenie określonego lokalu mieszkalnego, ale również może mu przyznać lokal socjalny. W drugim przypadku dzieje się tak zgodnie z art. 14 § 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego: „W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu”.

Czytaj dalej Eksmisja z lokalu mieszkalnego

Skarga na komornika – wszystko, co chciałbyś wiedzieć

Z uwagi na ochronę interesów stron, które biorą udział w postępowaniu egzekucyjnym, czyli dłużnika i wierzyciela, niezwykle ważną rolę odgrywa skarga na czynności komornika. Taką można złożyć zarówno na czynności podjęte przez komornika, jak również na ich zaniechanie.

Skarga na nieprawidłowe czynności komornika uregulowana została w Kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 767 § 1: „Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad”. Z punktu widzenia zainteresowanych stron warto podkreślić, że skarga może być składana wielokrotnie, zaś jej wniesienie jest równoznaczne z kontrolą postępowania komornika, jak również kontrolą akt prowadzonych przez niego.

Czytaj dalej Skarga na komornika – wszystko, co chciałbyś wiedzieć

Komornik zajął wynagrodzenie i rachunek bankowy – co dalej?

Wielu dłużników spotyka się z sytuacją, w której to komornik zajmuje im część wynagrodzenia za pracę i rachunek bankowy, na który to pracodawca przekazuje pozostałą część pensji. Co w takiej sytuacji? W jaki sposób dłużnik może walczyć o swoje prawa?

Większość dłużników, która spotkała się z taką sytuacją albo nie bardzo wie, co może zrobić, albo automatycznie zastanawia się nad wniesieniem skargi na czynności komornika. W drugim przypadku, co trzeba podkreślić, nie można liczyć na to, że sąd przychyli się do stanowiska prezentowanego przez dłużnika. Komornik działa zawsze na wniosek wierzyciela i jeżeli ten wnioskował o zajęcie rachunku bankowego osoby zadłużonej, przeciwko której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, to skarga zostanie odrzucona. I właśnie dlatego warto zapoznać się z innym, znacznie lepszym i prostszym rozwiązaniem.

Czytaj dalej Komornik zajął wynagrodzenie i rachunek bankowy – co dalej?