Kiedy starać się o mieszkanie komunalne?

Każda gmina dysponuje między innymi mieszkaniami komunalnymi. Wśród tych wymienić można lokale socjalne. Kiedy warto się o takie starać? Co należy wiedzieć właśnie o lokalach socjalnych i ich przyznawaniu przez gminy?

Z całą pewnością każdy zainteresowany powinien zdawać sobie sprawę z tego, że otrzymanie prawa do zajęcia mieszkania socjalnego trwa. To zaś, czy rzeczywiście takie zostanie mu przyznane zależy przede wszystkim od jego indywidualnej sytuacji materialnej. Kryteria przyznawania mieszkań komunalnych ustalane są właśnie indywidualnie przez każdą gminę i to zgodnie z wieloletnim programem zagospodarowania zasobu mieszkań komunalnych. Osoby, które są zainteresowane powinny szczegółowo zapoznać się z zasadami przyznawania mieszkań socjalnych, czyli z uchwałą podjętą przez radę gminy.

Czytaj dalej Kiedy starać się o mieszkanie komunalne?

Czym jest spadek – czyli, co można odziedziczyć?

Spadek, najprościej mówiąc, to ogół praw i obowiązków spadkodawcy (zmarłego), które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Jest on zawsze dziedziczony z chwilą otwarcia spadku, która następuje od momentu śmierci spadkodawcy.

Wiele osób zapomina, że spadek to nie tylko prawa, ale również obowiązki, które są z nim związane. Wśród takich wymienić można między innymi konieczność pokrycia kosztów pogrzebu spadkodawcy. Wśród długów spadkowych wymienić należy przy tym koszty postępowania spadkowego czy ewentualne zaspokojenie roszczeń o zachowek. Warto też wiedzieć, że do spadku nie zalicza się wyłącznie rzeczy materialnych, ale również prawa. Niezależnie jednak od tego, czy mowa o prawach czy obowiązkach, aby zaliczyć je do spadku, muszą one spełniać następujące warunki. Mowa tu o tym, aby miały on charakter cywilnoprawny i majątkowy, nie były ściśle związane z osobą zmarłego i jednocześnie nie powinny one należeć do praw, które przechodzą na oznaczone osoby i to niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Czytaj dalej Czym jest spadek – czyli, co można odziedziczyć?

Umowa agencyjna – kiedy i dla kogo?

Istota umowy agencyjnej polega na tym, że przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się do stałego pośredniczenia w nawiązywaniu umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy. Co ważne, agent robi to w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i za swoją działalność otrzymuje wynagrodzenie.

Podmiotami umowy agencyjnej mogą być wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą. Ten punkt odróżnia ją od innych umów. Gdy bowiem jedną ze stron umowy jest podmiot nieprofesjonalny, to umowa taka jest nazywana umową nienazwaną. W tym wypadku obie strony mają też określone obowiązki i prawa. Kiedy i na jakich warunkach można zawrzeć taką umowę? W jaki sposób ją wypowiedzieć?

Czytaj dalej Umowa agencyjna – kiedy i dla kogo?

Najemca ma prawa i obowiązki

Każdy najemca ma zarówno prawa, jak i obowiązki. O jakich mowa? Co może – zgodnie z prawem – zrobić najemca, gdy wynajmujący nie dopełnia ciążących na nim zobowiązań?

Wśród podstawowych obowiązków najemcy wymienić należy:

  • używanie przedmiotu najmu w sposób zgodny z umową, jak i przeznaczeniem rzeczy,
  • uiszczanie czynszu w ustalonych terminach,
  • obowiązek uiszczenia dodatkowych świadczeń.

Czytaj dalej Najemca ma prawa i obowiązki

Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

Zasadniczym celem kurateli jest pomoc osobom, które z pewnych względów nie mogą samodzielnie zadbać o siebie. Przyczynami takiego stanu są zawsze albo przeszkody natury prawnej albo faktycznej. Czym charakteryzuje się kuratela? Kiedy niezbędne jest ustanowienie kuratora?

Obowiązujące prawo nie przyznaje zdolności do czynności prawnych osobom niepełnoletnim czy ubezwłasnowolnionym. W takich przypadkach działa właśnie opieka lub kuratela. Z punktu osób zainteresowanych ważnym powinno być, że te dwa pojęcia nie są równoznaczne. Dzieje się tak z uwagi za ogólną zasadę, jaką jest stosowanie przepisów dotyczących opieki do kurateli. Poniżej zamieszczona tabelka wskazuje na główne różnice pomiędzy tymi dwiema instytucjami.

Czytaj dalej Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Wychowanie dziecka wiąże się z ogromnymi kosztami. Jedną z form pomocy państwa skierowaną do rodziców jest tak zwany zasiłek rodzinny, którego celem jest pomoc w partycypowaniu w kosztach utrzymania dziecka. Komu i w jakich okolicznościach zostanie przyznany zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny jest jednym ze świadczeń, które skierowane są do rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej. Celem przyznania zasiłku – jak tłumaczy prawnik z Krakowa – jest pomoc w pokryciu wydatków, które związane są z utrzymaniem dziecka. Inaczej mówiąc, istotną kwestią jest fakt, że ten rodzaj pomocy jest skierowany wyłącznie do rodzin, które posiadają potomka, w tym również dziecko przysposobione (są rodzicami przybranymi).

Czytaj dalej Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Umowa dzierżawy w praktyce

Umowa dzierżawy jest często mylona z umową najmu. Obie łączy to, że dotyczą one używania rzeczy i są umowami wzajemnymi. Do czego sprowadza się i na czym polega umowa dzierżawy?

Dzierżawa jest uregulowana w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 693 § 1 przez tę umowę: „wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz”. Co istotne, czynsz może być płatny zarówno w pieniądzach, jak i świadczeniach innego rodzaju. Warto zauważyć, że strony mogą umówić się, że osoba wydzierżawiająca będzie oddawać dzierżawcy część zebranych pożytków.

Czytaj dalej Umowa dzierżawy w praktyce

Intercyza chroni majątek

Małżonkowie, którym zależy na zachowaniu oddzielnych majątków wypracowanych już po zawarciu małżeństwa, powinni zdecydować się na intercyzę. Może ona skutecznie chronić majątek małżonka przed długami drugiego.

Intercyza nie jest niezbędna tym małżonkom, którzy chcą zachować majątek wypracowany przed wstąpieniem w związek małżeński. Dzieje się tak dlatego, że taki zawsze wchodzi do ich majątku odrębnego. Inaczej mówiąc, o intercyzie mówi się wyłącznie w kontekście rozdzielenia majątku wypracowanego w trakcie trwania małżeństwa. Najczęściej na takie rozwiązanie decydują się przyszli małżonkowie, z których jedno prowadzi działalność gospodarczą. To najprostsza możliwość, aby zabezpieczyć drugiego małżonka choćby przed działaniami komornika skarbowego, który egzekwuje długi upadłej firmy. Więcej o odpowiedzialności małżonka przeczytać można w artykule: „Odpowiedzialność małżonka za długi”.

Czytaj dalej Intercyza chroni majątek

Ubezwłasnowolnienie – co trzeba wiedzieć?

Ubezwłasnowolnienie, czyli częściowe lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych ma służyć osobom, które nie są w stanie samodzielnie zatroszczyć się o swoje sprawy. Najczęściej dotyczy to osób niepełnosprawnych intelektualnie, choć ubezwłasnowolnione mogą być też osoby, u których stwierdzono zaburzenia psychiczne związane choćby z nadużywaniem alkoholu.

W prawie odróżnia się ubezwłasnowolnienie całkowite od częściowego. O tym pierwszym, zgodnie z art. 13 § 1 Kodeksu cywilnego mowa wówczas, gdy osoba „wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem”. Inaczej, gdy mowa o ubezwłasnowolnieniu częściowym. To ma miejsce wtedy, gdy stan osoby „nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw”. Trzeba przy tym wiedzieć, że zawsze podstawą ubezwłasnowolnienia musi być wyłącznie dobro osoby, której dotyczyć ma proces.

Czytaj dalej Ubezwłasnowolnienie – co trzeba wiedzieć?