Powództwo przeciwegzekucyjne – broń się skutecznie

Z powództwa przeciwegzekucyjnego skorzystać może zarówno dłużnik, jak i osoba trzecia. To właśnie takiemu gronu zainteresowanych ustawodawca w Kodeksie postępowania cywilnego daje możliwość obrony przeciwko egzekucji. W jaki sposób skorzystać z powództwa egzekucyjnego?

Z punktu widzenia dłużnika lub osoby trzeciej instytucja powództwa przeciwegzekucyjnego ma zasadnicze znacznie dla zapewnienia im merytorycznej obrony. Mowa tu o sytuacji, gdy egzekucja jest niezgodna z prawem, gdyż z tytułu wykonawczego nie wynika wymagalność obowiązku dłużnika lub też osoby trzeciej. Warto przy tym wskazać, że w Kodeksie postępowania cywilnego przewidziane są dwa rodzaje powództwa przeciwegzekucyjnych. Mowa tu odpowiednio o:

  • powództwach opozycyjnych (do jego wytoczenia jest legitymowany dłużnik),

  • powództwach ekscydencyjnych lub interwencyjnych (do jego wytoczenia jest legitymowana jest osoba trzecia).

Co do zasady zarówno jedne, jak i drugie powództwa stanowią środek prawny, za pomocą którego bronić może się dłużnik lub właśnie osoba trzecia.

Czytaj dalej Powództwo przeciwegzekucyjne – broń się skutecznie

Ochrona świadków koronnych

Instytucja świadka koronnego istnieje w Polsce od 1998 roku. Dzięki niej udało się rozbić kilka największych grup przestępczych w Polsce. Jak wygląda ochrona świadków koronnych w Polsce? Kto na taką może liczyć?

Aktualnie w Polsce nie ma spójnego programu ochrony świadków. W tym zakresie środki regulowane są w różnych aktach prawa – od ustaw po zarządzenia, które wydawane są przez Komendanta Głównego Policji. Zakres ochrony osoby, które zdecydowała się zeznawać zależy przy tym głównie od tego, jaki posiada ona status. Świadek koronny to osoba, która w zamian za nietykalność składa przed śledczymi obszerne wyjaśnienia dotyczące wszystkich przestępstw, jakich dokonała grupa przestępcza. Oznacza to, że jest to osoba, która wcześniej popełniała przestępstwa i ma status podejrzanego w sprawie karnej.

Czytaj dalej Ochrona świadków koronnych

Rozwód a separacja

Zarówno rozwód, jak i separacja to instytucje, które zostały powołane do rozwiązywania kłopotów, które pojawiły się w związku małżeńskim. O ile rozwód definitywnie kończy małżeństwo, o tyle separacja wywołuje skutki mniej dolegliwe. Kiedy rozważać rozwód, kiedy zaś separację?

Choć pomiędzy wymienionymi w temacie instytucjami zachodzą podobieństwa, to przesłanki do orzeczenia rozwodu lub separacji są odmienne. Co więcej, separację można podzielić na faktyczną i sądową. Główna różnica pomiędzy tymi dwiema instytucjami sprowadza się jednak do tego, że rozwód kończy małżeństwo definitywnie, zaś separacja pozwala małżonkom odpocząć od siebie i spojrzeć na kłopoty, które pojawiły się w związku z dystansem. Zainteresowane osoby muszą przy tym pamiętać, że separacja – podobnie, jak rozwód – pociąga za sobą określone skutki prawne.

Czytaj dalej Rozwód a separacja

Choroba psychiczna a rozwód

Orzeczenie rozwodu następuje zawsze wyrokiem sądu. Ten zostaje wydany wówczas, gdy ustalono, że między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia oraz nie zachodzą negatywne przesłanki do orzeczenia rozwodu. Jak jest zaś w przypadku stwierdzenia u jednego z małżonków choroby psychicznej?

Czytaj dalej Choroba psychiczna a rozwód

Dowody w procesie karnym

W Kodeksie postępowania karnego na próżno szukać zamkniętego katalogu dowodów. W praktyce oznacza to, że dowodem może być wszystko to, co pozwoli na przyczynienie się do wyjaśnienia prawdy. Jakie najpopularniejszy dowody stosowane są współcześnie?

Postępowanie dowodowe przeprowadza się na wniosek stron lub z urzędu. Oznacza to, że osoby, które nie są stronami postępowania nie mogą składać wniosków dowodowych. Z drugiej strony, prawo dopuszcza możliwość informowania przez nie choćby prokuratora o istnieniu określonych dowodów. To zaś może skłonić te organy do przeprowadzenia wyżej wskazanego dowodu z urzędu. Warto przy tym pamiętać, że każdy organ powinien dbać o to, aby rozstrzygnięte zostały wszystkie okoliczności sprawy.

Czytaj dalej Dowody w procesie karnym

Kiedy starać się o mieszkanie komunalne?

Każda gmina dysponuje między innymi mieszkaniami komunalnymi. Wśród tych wymienić można lokale socjalne. Kiedy warto się o takie starać? Co należy wiedzieć właśnie o lokalach socjalnych i ich przyznawaniu przez gminy?

Z całą pewnością każdy zainteresowany powinien zdawać sobie sprawę z tego, że otrzymanie prawa do zajęcia mieszkania socjalnego trwa. To zaś, czy rzeczywiście takie zostanie mu przyznane zależy przede wszystkim od jego indywidualnej sytuacji materialnej. Kryteria przyznawania mieszkań komunalnych ustalane są właśnie indywidualnie przez każdą gminę i to zgodnie z wieloletnim programem zagospodarowania zasobu mieszkań komunalnych. Osoby, które są zainteresowane powinny szczegółowo zapoznać się z zasadami przyznawania mieszkań socjalnych, czyli z uchwałą podjętą przez radę gminy.

Czytaj dalej Kiedy starać się o mieszkanie komunalne?

Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu karnym

W polskim procesie karnym dowód ze świadków jest wykorzystywany bardzo często. Można powiedzieć, że to najpopularniejszy sposób dochodzenia do prawdy. Oznacza to, że świadkowie mają swoje obowiązki. Warto też wiedzieć, że w niektórych przypadkach osoba wezwana ma prawo odmówić składania zeznań lub odpowiedzi na część zadanych pytań.

Zgodnie z art. 177 Kodeksu karnego każda osoba, która została wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć stosowne zeznania. Obowiązek ten nie jest jednak absolutny – istnieją takie sytuacje, w których od złożenia zeznać świadek może się uchylić. Dotyczy to między innymi tajemnicy służbowej i zawodowej. Co warto wiedzieć o składaniu zeznań w charakterze świadka? Kto może zostać zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy, kto zaś może odmówić zeznań?

Czytaj dalej Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu karnym

Czym jest spadek – czyli, co można odziedziczyć?

Spadek, najprościej mówiąc, to ogół praw i obowiązków spadkodawcy (zmarłego), które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Jest on zawsze dziedziczony z chwilą otwarcia spadku, która następuje od momentu śmierci spadkodawcy.

Wiele osób zapomina, że spadek to nie tylko prawa, ale również obowiązki, które są z nim związane. Wśród takich wymienić można między innymi konieczność pokrycia kosztów pogrzebu spadkodawcy. Wśród długów spadkowych wymienić należy przy tym koszty postępowania spadkowego czy ewentualne zaspokojenie roszczeń o zachowek. Warto też wiedzieć, że do spadku nie zalicza się wyłącznie rzeczy materialnych, ale również prawa. Niezależnie jednak od tego, czy mowa o prawach czy obowiązkach, aby zaliczyć je do spadku, muszą one spełniać następujące warunki. Mowa tu o tym, aby miały on charakter cywilnoprawny i majątkowy, nie były ściśle związane z osobą zmarłego i jednocześnie nie powinny one należeć do praw, które przechodzą na oznaczone osoby i to niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Czytaj dalej Czym jest spadek – czyli, co można odziedziczyć?

Wniosek o ściganie przestępcy czasem potrzebny

Część przestępstw ścigana jest na wniosek pokrzywdzonego. Mowa o tak zwanych przestępstwach wnioskowych. Jakie do nich należą?

Podstawową kwestią jest fakt, że nie można utożsamiać przestępstw ściganych na wniosek pokrzywdzonego z przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego. Gdy mowa o puli przestępstw wnioskowych, to postępowanie w nich toczy się tak samo, jak w przypadku przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego. Istotnym punktem jest jednak wniosek, bez którego postępowanie nie może się toczyć. Inaczej mówiąc, tylko i wyłącznie od pokrzywdzonego zależy, czy sprawca przestępstwa będzie ścigany.

Czytaj dalej Wniosek o ściganie przestępcy czasem potrzebny