Komu i kiedy przysługują alimenty z Funduszu Alimentacyjnego?

Gdy nie ma możliwości wyegzekwowania alimentów na dziecko od osoby zobowiązanej orzeczeniem sądowych do ich płacenia, rodzic dziecka może wystąpić o wypłacenie ich z Funduszu Alimentacyjnego. Jakie przesłanki należy spełnić, aby pobierać świadczenie właśnie z Funduszu?

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie przysługują każdemu. Ich wypłacenie przed Fundusz osobom uprawnionym zostało uregulowane ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Przede wszystkim, aby móc ubiegać się o takie świadczenie, konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji zasądzonych alimentów z kancelarii komorniczej. Ponadto, rodzic, który opiekuje się osobą, dla której zostały przyznane alimenty, musi wykazać, że nie przekracza ustalonego kryterium dochodu. Dopiero te dwie przesłanki spełnione łącznie są podstawą do wydania pozytywnej decyzji przez pracowników Funduszu.

Czytaj dalej Komu i kiedy przysługują alimenty z Funduszu Alimentacyjnego?

Kiedy alimenty z Funduszu Alimentacyjnego?

Fundusz Alimentacyjny działa od 1 października 2008 roku i wypłaca świadczenia w tak zwanych okresach świadczeniowych. Te trwają od 1 października do 30 września roku kolejnego. Kiedy można starać się o świadczenia alimentacyjne wypłacane właśnie z Funduszu?

Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”. Między innymi przy orzekaniu rozwodów sąd może zadecydować, że jedno z rodziców jest zobowiązane do łożenia na rzecz swojego dziecka określonej miesięcznie kwoty. Najczęściej obowiązek ten dotyczy rodzica, który nie zajmuje się potomkiem osobiście. Jeżeli jednak – mimo orzeczenia sądu – rodzic zobowiązany do płacenia uchyla się od swojego obowiązku, to druga strona może skorzystać ze świadczeń wypłacanych z Funduszu Alimentacyjnego.

Czytaj dalej Kiedy alimenty z Funduszu Alimentacyjnego?