Eksmisja z lokalu mieszkalnego

Tematyka eksmisji z lokalu mieszkalnego wywołuje wiele kontrowersji. Warto zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można eksmitować na bruk. Jak dokładnie przebiega postępowanie egzekucyjne, które zmierza do wydania właścicielowi nieruchomości?

To, w jaki sposób przebiega postępowanie egzekucyjne, które zmierza do wydania wierzycielowi nieruchomości zależy głównie od treści samego wyroku eksmisyjnego. W tym orzeczeniu sąd może nakazać pozwanemu zarówno opuszczenie określonego lokalu mieszkalnego, ale również może mu przyznać lokal socjalny. W drugim przypadku dzieje się tak zgodnie z art. 14 § 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego: „W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu”.

Czytaj dalej Eksmisja z lokalu mieszkalnego

Skarga na komornika – wszystko, co chciałbyś wiedzieć

Z uwagi na ochronę interesów stron, które biorą udział w postępowaniu egzekucyjnym, czyli dłużnika i wierzyciela, niezwykle ważną rolę odgrywa skarga na czynności komornika. Taką można złożyć zarówno na czynności podjęte przez komornika, jak również na ich zaniechanie.

Skarga na nieprawidłowe czynności komornika uregulowana została w Kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 767 § 1: „Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad”. Z punktu widzenia zainteresowanych stron warto podkreślić, że skarga może być składana wielokrotnie, zaś jej wniesienie jest równoznaczne z kontrolą postępowania komornika, jak również kontrolą akt prowadzonych przez niego.

Czytaj dalej Skarga na komornika – wszystko, co chciałbyś wiedzieć