Zakaz kontaktów rodzica z dzieckiem

Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje rodzicom niezależnie od zakresu ich władzy rodzicielskiej. Warto pamiętać, że nawet rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej ma prawo do żądania spotkań z małoletnim. W wyjątkowych sytuacjach Sąd może orzec zakaz kontaktów rodzica z dzieckiem.

Kiedy sąd zakaże kontaktów rodzica z dzieckiem?

Sąd może pozbawić rodzica prawa do kontaktów z dzieckiem w sytuacjach szczególnych. Mowa tu o przypadku karalności rodzica, choroby psychicznej lub występowaniu niebezpiecznych uzależnień. Sąd zakaże rodzicowi spotkań i utrzymywania jakichkolwiek kontaktów z małoletnim, gdy poważnie zagrażają one dobru dziecka lub je naruszają.

Do orzeczenia zakazu kontaktów dochodzi w przypadku stosowania przemocy domowej. Takie samo orzeczenie sąd może wydać w sytuacji, gdy rodzic popadł w uzależnienie i kontakt z nim działa na dziecko demoralizująco.

Ograniczenie kontaktów rodzica z dzieckiem

Zanim dochodzi do zakazu kontaktów, Sąd z reguły podejmuje decyzję co do ograniczenia kontaktów z małoletnim. Biorąc pod uwagę dobro dziecka Sąd może zakazać spotykania się z dzieckiem, zabierania dziecka poza miejsce jego zamieszkania, ale też zezwolić na spotkania rodzica z dzieckiem w obecności drugiego z rodziców lub kuratora sądowego. Sąd może również zakazać porozumiewania się z dzieckiem na odległość. Sąd może także zobowiązać rodziców do kontaktu z placówką specjalistyczną prowadzącą terapię rodzinną.

W przypadku orzeczenia o zakazie w sprawie kontaktów z dzieckiem, rodzic ma szansę je odzyskać. Jeśli rodzic zmieni swoje zachowanie i przedstawi stosowne dowody, Sąd może zmienić swoje orzeczenie.