E-zwolnienia lekarskie

Od stycznia 2015 roku zmienić mają się zasady wystawiania zwolnień lekarskich. Wykorzystanie systemu informatycznego ma ukrócić wykorzystywanie krótkich i niemożliwych do skontrolowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwolnień lekarskich.

W zeszłym roku kwota zasiłków chorobowych, które zakwestionowane zostały przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyniosła ponad 21 milionów złotych. Aby ukrócić nadużycia, wystawianie zwolnień lekarskich od stycznia 2015 roku będzie odbywało się przy wykorzystaniu systemu informatycznego. Współcześnie wykrycie nadużyć – zwłaszcza przy krótkich zwolnieniach lekarskich – jest praktycznie niemożliwe. Dzieje się tak dlatego, że zwolnienie może być wystawione na trzy dni wstecz, zaś dostarczyć można je w ciągu siedmiu. W efekcie pracownik, zanim Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzyma stosowną informację, wraca już do pracy. Od przyszłego roku ma się to zmienić.

Czytaj dalej E-zwolnienia lekarskie

Reklamacja obuwia w praktyce

Jednym z towarów najczęściej reklamowanych są buty. Niestety, niewielu konsumentów wie, w jaki sposób dochodzić swoich praw w tym zakresie. Oto garść praktycznych informacji, dzięki którym będziesz wiedział, czego żądać w sklepie.

Co może być postawą roszczeń, gdy mowa o reklamacji? W praktyce, gdy mowa o butach, taka sytuacja ma miejsce przede wszystkim w porze zimowej. Chyba każdy z nas – przynajmniej raz w życiu – spotkał się z problemem przemoczonych butów, choć producent na opakowaniu wyraźnie zaznaczył, że to obuwie wodoszczelne. Często podobnie jest w przypadku damskich sandałków. Niestety, brak szczegółowej wiedzy na temat praw konsumenta sprawia, że wiele osób – zamiast dochodzić swoich praw – po prostu wydaje pieniądze na zakup kolejnej pary butów. Tymczasem warto pamiętać, że w takim przypadku wcale nie jesteśmy na przegranej pozycji.

Czytaj dalej Reklamacja obuwia w praktyce

Prywatny monitoring a prawo

Wzrastająca ilość kamer w przestrzeni publicznej budzi pytanie o regulację prawną tego stanu rzeczy. Co wówczas, gdy osoba prywatna decyduje się na zamontowanie kamer, które – poza rejestrowaniem prywatnej posesji – rejestrują również miejsce publiczne?

W naszym kraju prywatny monitoring nie jest jeszcze tak powszechny jak w krajach Europy Zachodniej. Nie oznacza to jednak, że problemu nie ma. Brak szczegółowej regulacji prawnej sprawia, że wiele osób zastanawia się, w jaki sposób interpretować sytuację, w której to dochodzi do tego, że prywatna kamera rejestruje również miejsce publiczne. Czy można mówić o naruszeniu danych osobowych? Jak wygląda kwestia odpowiedzialności karnej w tym przypadku?

Czytaj dalej Prywatny monitoring a prawo

Odpowiedzialność małżonka za długi

W praktyce intercyzy nie są popularne. Oznacza to, że w większości przypadków małżonków obowiązuje wspólność ustawowa. W takiej sytuacji możliwe jest kierowanie egzekucji do majątku wypracowanego przez każdego z małżonków. Kiedy zatem małżonek będzie musiał odpowiadać za długi swojego partnera?

O długach małżonka niekoniecznie można dowiedzieć się właśnie od współmałżonka. Niekiedy fakt ten wychodzi na jaw po przedstawieniu przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego lub zajęcia czy to wynagrodzenia, czy też rachunku bankowego. Współcześnie niezwykle ważny dla stwierdzenia, czy drugi małżonek odpowiada za długi pierwszego, jest fakt, czy wyraził on zgodę przy zaciąganiu zobowiązania. Taka sytuacja ma miejsce, dla przykładu, przy podpisywaniu umowy kredytowej.

Czytaj dalej Odpowiedzialność małżonka za długi

Zasiedzenie – kiedy i jak?

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia prawa własności nieruchomości przewidzianym w polskich przepisach. Aby stwierdzić, że doszło do zasiedzenia konieczne jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek.

Nabycie prawa własności do nieruchomości przez zasiedzenie zostało uregulowane w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 172: „Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze”. Przesłanki do tego, aby zasiedzieć nieruchomość – jak wynika z cytowanego przepisu – są dwie: upływ czasu oraz samoistne posiadanie w dobrej lub złej wierze.

Czytaj dalej Zasiedzenie – kiedy i jak?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Niewielu poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych czy też przy pracy ma świadomość praw, jakie im przysługują. Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie cywilnym mogą dochodzić rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu. W jaki sposób to zrobić?

Podstawową kwestią jest odróżnienie tradycyjnego odszkodowania od rekompensaty. O ile ta pierwsza przysługuje za poniesione koszty, o tyle tę drugą można otrzymać za doznany na zdrowiu uszczerbek. Zadośćuczynienie – zgodnie z art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego – występuje: „W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z górę sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu”. Inaczej mówiąc, zadośćuczynienie jest tu rozumiane jako wynagrodzenie krzywdy, którą doznał poszkodowany.

Czytaj dalej Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Umowa o pracę czy umowa o zlecenie?

Umowa o pracę w najpełniejszy sposób chroni interesy pracownika. Część pracodawców, z uwagi na chęć obniżenia kosztów, w zamian za umowę o pracę podsuwa swoim pracownikom umowę zlecenie. Takie działanie jest bezprawne, zaś zatrudniony może starać się o uznanie umowy cywilnoprawnej za umowę o pracę.

Aby mówić o nawiązaniu stosunku pracy, konieczne jest ustalenie przesłanek, które warunkują jego powstanie. Zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”. Z powyższego wynika, że zatrudnienie ma charakter stosunku pracy tylko wówczas, gdy spełnione są takie cechy, jak:

 • podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy,
 • odpłatność wykonywanej pracy,
 • praca świadczona jest osobiście przez pracownika,
 • wykonywanie pracy odbywa się w określonych odstępach czasu (codziennych lub dłuższych),
 • praca wykonywana jest na ryzyko pracodawcy, co oznacza, że to podmiot zatrudniający ponosi ujemne konsekwencje niezawinionych błędów, które popełni zatrudniony,
 • praca świadczona jest w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Czytaj dalej Umowa o pracę czy umowa o zlecenie?

Gwarancja i rękojmia w praktyce

Umowa kupna-sprzedaży jest jedną z najczęściej występujących w codziennym życiu. Niestety, wciąż niewielu konsumentów zdaje sobie sprawę ze swoich praw. Co zrobić, gdy nabyty produkt posiada wady?

Niemal każdego dnia konsumenci kupują, czyli zawierają umowy kupna-sprzedaży. Często jednak klienci dopiero po nabyciu produktu, zauważają wadę towaru. Co robić? Wystarczy znać swoje prawa, aby walczyć o towar, który będzie posiadał takie cechy, o jakich zapewniał producent czy sprzedawca. Zarówno rękojmia, jak i gwarancja pozwalają kupującemu dochodzić swoich praw. Kiedy powołać się na rękojmię? A kiedy korzystniej jest skorzystać z gwarancji? Czy te dwa prawa konsumentów wzajemnie się wykluczają?

Czytaj dalej Gwarancja i rękojmia w praktyce

Umowa o pracę czy umowa o zlecenie?

Umowa o pracę w najpełniejszy sposób chroni interesy pracownika. Część pracodawców, z uwagi na chęć obniżenie kosztów, w zamian za umowę o pracę podsuwa swoim pracownikom umowę zlecenie. Takie działanie jest bezprawne, zaś zatrudniony może starać się o uznanie umowy cywilnoprawnej za umowę o pracę.

Aby mówić o nawiązaniu stosunku pracy, konieczne jest ustalenie przesłanek, które warunkują jego powstanie. Zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”. Z powyższego wynika, że zatrudnienie ma charakter stosunku pracy tylko wówczas, gdy spełnione są takie cechy, jak:

 • podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy,
 • odpłatność wykonywanej pracy,
 • praca świadczona jest osobiście przez pracownika,
 • wykonywanie pracy odbywa się w określonych odstępach czasu (codziennych lub dłuższych),
 • praca wykonywana jest na ryzyko pracodawcy, co oznacza, że to podmiot zatrudniający ponosi ujemne konsekwencje niezawinionych błędów, które popełni zatrudniony,
 • praca świadczona jest w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Czytaj dalej Umowa o pracę czy umowa o zlecenie?

Mój zleceniodawca nie wywiązuje się z umowy…

Zleceniodawca, która nie wypłaca wynagrodzenia swojemu zleceniobiorcy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. W jaki sposób dochodzić swoich praw w tym zakresie?

Trzeba pamiętać, że umowa zlecenie to nie umowa o pracę. W takim też przypadku zleceniodawca nie może dochodzić swoich praw w sądzie pracy. Inaczej mówiąc, ponieważ umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, to swoich pieniędzy może on dochodzić tylko i wyłącznie na drodze cywilnej. Poza wystąpieniem do sądu o wydanie nakazu, zleceniodawca może również skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej, która zajmuje się odzyskiwaniem pieniędzy. I choć wiele osób obawia się kierować sprawy do sądu, to trzeba wiedzieć, że cała procedura nie jest skomplikowana.

Czytaj dalej Mój zleceniodawca nie wywiązuje się z umowy…