Kiedy byłemu małżonkowi przysługują alimenty?

Powszechnie znany jest obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci. Może zdarzyć się jednak tak, że obowiązek alimentacyjny powstanie pomiędzy były małżonkami. Kiedy jest to możliwe?

Orzeczenie rozwodu nie zawsze jest momentem, w którym wszelkie zobowiązania małżonków względem siebie wygasają. W niektórych sytuacjach może okazać się, że jeden z małżonków będzie zobowiązany dostarczać drugiemu środków niezbędnych do utrzymania. Takie alimenty nie przysługują jednak z urzędu, zaś były małżonek starający się o nie musi udowodnić, że znajduje się w niedostatku. Sprawdź, kiedy masz prawo ubiegać się o alimenty od byłej żony lub męża.

Podstawowe zasady

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, prawo do alimentów – po orzeczeniu rozwodu – jest zależne od tego, kogo sąd uznał winnym rozkładu pożycia. I tak, zgodnie z art. 60 § 1 „Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego”. Oznacza to tyle, że strona, która uznana została za wyłącznie winną rozkładu pożycia, nie będzie mogła wnosić o zasądzenie na siebie alimentów. Jeszcze inaczej, gdy w wyroku stwierdzona zostanie wina każdej ze stron. Wówczas też każdy z byłych małżonków może wystąpić o przyznanie alimentów.

alimenty
Kiedy można starać się o alimenty od byłego małżonka? Jak długo trwa taki obowiązek alimentacyjny? O tym przeczytacie w artykule! Źródło obrazka: pixabay.com

Niedostatek, czyli co?

Każdy były małżonek, który wnosi o zasądzenie alimentów na swoją rzecz, musi udowodnić, że jest w niedostatku. Mowa tu o takiej sytuacji, w której osiąga on dochód zbyt niski, aby móc zaspokoić swoje potrzeby. Nie chodzi jednak o wszystkie potrzeby, a tylko i wyłącznie o te, które są usprawiedliwione. Takie, podstawowe potrzeby, w każdy przypadku, sąd bada indywidualnie. Przy orzeczeniu wysokości świadczenia alimentacyjnego sąd bierze pod uwagę również możliwości finansowe strony pozwanej, czyli byłego małżonka. Od tego też punktu zależy głównie ostateczna wysokość przyznanego świadczenia. Z drugiej strony warto też pamiętać, że w sytuacji, w której zaistniały istotne okoliczności, każdy z byłych małżonków może wystąpić do sądu o podwyższenie lub obniżenie wysokości świadczenia.

Długość obowiązku alimentacyjnego

Z punktu widzenia osoby, która stara się o świadczenie alimentacyjne, jak i tej, która ma płacić, ważne jest, jak długo trwa obowiązek alimentacyjny. I tę kwestię dokładnie rozstrzygają przepisy. Zgodnie z art. 60 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowiązek alimentacyjny wygasa wówczas, gdy były małżonek, któremu dostarczane jest świadczenie, zawarł nowy związek małżeński. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. Wówczas, gdy „zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni”.