Separacja faktyczna i jej skutki

W momencie zawarcia małżeństwa, małżonkowie są zobowiązani do współdziałania na rzecz stworzonej rodziny. Jeżeli z jakiś względów nie jest to możliwe, każdy z nich ma prawo zażądać rozwodu. Poza tą instytucją w prawie przewidziano również separację. Na czym polega separacja faktyczna?

Czytaj dalej Separacja faktyczna i jej skutki

Rozwód a separacja

Zarówno rozwód, jak i separacja to instytucje, które zostały powołane do rozwiązywania kłopotów, które pojawiły się w związku małżeńskim. O ile rozwód definitywnie kończy małżeństwo, o tyle separacja wywołuje skutki mniej dolegliwe. Kiedy rozważać rozwód, kiedy zaś separację?

Choć pomiędzy wymienionymi w temacie instytucjami zachodzą podobieństwa, to przesłanki do orzeczenia rozwodu lub separacji są odmienne. Co więcej, separację można podzielić na faktyczną i sądową. Główna różnica pomiędzy tymi dwiema instytucjami sprowadza się jednak do tego, że rozwód kończy małżeństwo definitywnie, zaś separacja pozwala małżonkom odpocząć od siebie i spojrzeć na kłopoty, które pojawiły się w związku z dystansem. Zainteresowane osoby muszą przy tym pamiętać, że separacja – podobnie, jak rozwód – pociąga za sobą określone skutki prawne.

Czytaj dalej Rozwód a separacja

Choroba psychiczna a rozwód

Orzeczenie rozwodu następuje zawsze wyrokiem sądu. Ten zostaje wydany wówczas, gdy ustalono, że między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia oraz nie zachodzą negatywne przesłanki do orzeczenia rozwodu. Jak jest zaś w przypadku stwierdzenia u jednego z małżonków choroby psychicznej?

Czytaj dalej Choroba psychiczna a rozwód

Czym jest spadek – czyli, co można odziedziczyć?

Spadek, najprościej mówiąc, to ogół praw i obowiązków spadkodawcy (zmarłego), które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Jest on zawsze dziedziczony z chwilą otwarcia spadku, która następuje od momentu śmierci spadkodawcy.

Wiele osób zapomina, że spadek to nie tylko prawa, ale również obowiązki, które są z nim związane. Wśród takich wymienić można między innymi konieczność pokrycia kosztów pogrzebu spadkodawcy. Wśród długów spadkowych wymienić należy przy tym koszty postępowania spadkowego czy ewentualne zaspokojenie roszczeń o zachowek. Warto też wiedzieć, że do spadku nie zalicza się wyłącznie rzeczy materialnych, ale również prawa. Niezależnie jednak od tego, czy mowa o prawach czy obowiązkach, aby zaliczyć je do spadku, muszą one spełniać następujące warunki. Mowa tu o tym, aby miały on charakter cywilnoprawny i majątkowy, nie były ściśle związane z osobą zmarłego i jednocześnie nie powinny one należeć do praw, które przechodzą na oznaczone osoby i to niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Czytaj dalej Czym jest spadek – czyli, co można odziedziczyć?

Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

Zasadniczym celem kurateli jest pomoc osobom, które z pewnych względów nie mogą samodzielnie zadbać o siebie. Przyczynami takiego stanu są zawsze albo przeszkody natury prawnej albo faktycznej. Czym charakteryzuje się kuratela? Kiedy niezbędne jest ustanowienie kuratora?

Obowiązujące prawo nie przyznaje zdolności do czynności prawnych osobom niepełnoletnim czy ubezwłasnowolnionym. W takich przypadkach działa właśnie opieka lub kuratela. Z punktu osób zainteresowanych ważnym powinno być, że te dwa pojęcia nie są równoznaczne. Dzieje się tak z uwagi za ogólną zasadę, jaką jest stosowanie przepisów dotyczących opieki do kurateli. Poniżej zamieszczona tabelka wskazuje na główne różnice pomiędzy tymi dwiema instytucjami.

Czytaj dalej Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Wychowanie dziecka wiąże się z ogromnymi kosztami. Jedną z form pomocy państwa skierowaną do rodziców jest tak zwany zasiłek rodzinny, którego celem jest pomoc w partycypowaniu w kosztach utrzymania dziecka. Komu i w jakich okolicznościach zostanie przyznany zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny jest jednym ze świadczeń, które skierowane są do rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej. Celem przyznania zasiłku – jak tłumaczy prawnik z Krakowa – jest pomoc w pokryciu wydatków, które związane są z utrzymaniem dziecka. Inaczej mówiąc, istotną kwestią jest fakt, że ten rodzaj pomocy jest skierowany wyłącznie do rodzin, które posiadają potomka, w tym również dziecko przysposobione (są rodzicami przybranymi).

Czytaj dalej Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Ubezwłasnowolnienie – co trzeba wiedzieć?

Ubezwłasnowolnienie, czyli częściowe lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych ma służyć osobom, które nie są w stanie samodzielnie zatroszczyć się o swoje sprawy. Najczęściej dotyczy to osób niepełnosprawnych intelektualnie, choć ubezwłasnowolnione mogą być też osoby, u których stwierdzono zaburzenia psychiczne związane choćby z nadużywaniem alkoholu.

W prawie odróżnia się ubezwłasnowolnienie całkowite od częściowego. O tym pierwszym, zgodnie z art. 13 § 1 Kodeksu cywilnego mowa wówczas, gdy osoba „wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem”. Inaczej, gdy mowa o ubezwłasnowolnieniu częściowym. To ma miejsce wtedy, gdy stan osoby „nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw”. Trzeba przy tym wiedzieć, że zawsze podstawą ubezwłasnowolnienia musi być wyłącznie dobro osoby, której dotyczyć ma proces.

Czytaj dalej Ubezwłasnowolnienie – co trzeba wiedzieć?

Naprzemienna opieka nad dziećmi

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi oraz decyduje, w jaki sposób byli małżonkowie mają partycypować w kosztach ich utrzymania i wychowania. Czym jest naprzemienna opieka nad dziećmi?

Zgodnie z art. 58 § 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając tym samym władzę rodzicielską drugiego z rodziców. Inną możliwością jest pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili stosowne porozumienie. Rozstrzygnięcie w tej kwestii musi być zgodne z interesem dziecka. Inaczej mówiąc, sąd postanawiając musi wziąć pod uwagę nie tylko wiek dziecka, ale również dotychczasowe relacje rodziców z dzieckiem. I choć powierzenie władzy rodzicielskiej na równych prawach rodzicom wydaje się rozwiązaniem najbardziej pożądanym, nie zawsze sąd ma możliwość tak właśnie orzec.

Czytaj dalej Naprzemienna opieka nad dziećmi